Psychologenpraktijk

De Adelaar

 

Psychologenpraktijk De Adelaar
A.M. de Jonglaan 38
3221 VC Hellevoetsluis
0181- 32 99 72 0181- 32 99 72

Tarieven en Vergoedingen

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Psychotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Houdt u daarbij rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico.

Per 1 januari 2022 wordt het DBC-systeem (Diagnose Behandel Combinatie) vervangen door een nieuw bekostigingsmodel, het ZorgPrestatieModel (ZPM). Dit heeft invloed op uw wettelijk eigen risico dat u moet betalen. Mocht u in 2021 in behandeling zijn gekomen en de behandeling is nog niet afgerond in 2022 dan wordt uw DBC automatisch omgezet naar het ZPM-bekostigingssysteem. Dit zal gebeuren bij alle zorginstellingen in Nederland. U hoeft daar niets voor te doen en het heeft geen invloed op uw therapie. Wel dient u er rekening mee te houden dat u een wettelijk eigen risico moet betalen voor het gedeelte van uw behandeling dat valt onder het oude DBC-systeem en dat u een wettelijk eigen risico moet betalen voor het gedeelte van uw behandeling dat valt onder het nieuwe ZPM. Dit is door de overheid bepaald.
 

Psychologenpraktijk De Adelaar heeft voor 2021 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ. Uitzondering hierop is VGZ waarmee uitsluitend een contract is afgesloten voor de Gespecialiseerde GGZ, maar niet voor de Basis GGZ. Indien u verzekerd bent bij VGZ krijgt u uw behandeling bij Psychologenpraktijk De Adelaar nog steeds vergoed, maar kan de hoogte van de vergoeding lager uitvallen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis en of uw behandelaar wel of geen contract heeft met de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding die u krijgt op basis van uw polis dient u zelf na te gaan bij uw zorgverzekeraar. 

Indien Psychologenpraktijk De Adelaar een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar dan zal aan het einde van de behandeling of na een jaar indien de behandeling langer duurt dan een jaar de declaratie rechtstreeks worden ingediend bij uw zorgverzekeraar door Psychologenpraktijk De Adelaar. Als u uw eigen risico nog niet (helemaal) heeft opgebruikt krijgt u hiervoor een rekening van uw zorgverzekeraar.

Indien Psychologenpraktijk De Adelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan krijgt u aan het einde van uw behandeling of jaarlijks indien uw behandeling langer duurt dan een jaar de factuur toegestuurd, die u zelf volledig dient te voldoen aan Psychologenpraktijk De Adelaar binnen de gestelde betalingstermijn. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type polis dat u heeft. Indien u een naturapolis heeft, kan er sprake zijn van een lagere vergoeding dan bij een restitutiepolis. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan welke vergoedingsmogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn en wat de hoogte is van de vergoeding. Psychologenpraktijk De Adelaar hanteert voor de factuur van het afsluiten van uw behandeling of de jaarlijkse factuur indien de behandeling langer duurt dan een jaar een betalingstermijn van vier weken. Dit blijkt meestal ruim voldoende tijd zodat u eerst het bedrag van uw zorgverzekeraar kunt ontvangen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het volledig (100%) betalen van de factuur aan Psychologenpraktijk De Adelaar binnen de gestelde betalingstermijn. Als u uw eigen risico nog niet (helemaal) heeft opgebruikt, krijgt u hiervoor een rekening van uw zorgverzekeraar.

Belangrijk
Sommige zorgverzekeraars werken met zogenaamde budgetten waardoor er voor de praktijk een budgetplafond geldt. Indien het door de zorgverzekeraar vastgestelde budgetplafond is bereikt, kunt u voor dat kalenderjaar helaas niet meer terecht bij Psychologenpraktijk De Adelaar.

Verzekerde zorg
Psychotherapie is niet kosteloos. Hoewel psychotherapie wordt vergoed, dient u rekening te houden met uw wettelijk verplicht eigen risico. Vergoeding van het behandeltraject is afhankelijk of er sprake is van een stoornis, de manier waarop u verzekerd bent (naturapolis of restitutiepolis) en of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Wanneer uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt er rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Als uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u een factuur van uw behandelaar die u zelf volledig dient te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn . U kunt de factuur vervolgens indienen voor een (gedeeltelijke) vergoeding bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingsmogelijkheden hangen af van het type polis dat u heeft: naturapolis of restitutiepolis. U dient zelf na te gaan bij uw zorgverzekeraar wat de vergoedingsmogelijkheden zijn voor uw situatie. Wanneer u de factuur zelf dient te betalen, dan gelden de Algemene Betalingsvoorwaarden van Psychologenpraktijk De Adelaar. U kunt deze ook opvragen bij Psychologenpraktijk De Adelaar.

Niet verzekerde zorg
Niet alle GGZ-behandelingen worden vergoed, bijvoorbeeld identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen en aanpassingsstoornis. Behandelingen die niet onder verzekerde zorg vallen, worden via een zogenaamd overig zorgproduct (OZP) bij u in rekening gebracht. Het OZP-tarief van € 98,- geldt voor een behandelsessie met een aaneengesloten tijdspanne. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. Duurt de aaneengesloten sessie langer dan 60 minuten dan mag de behandelaar het maximumtarief van € 98,- niet overschrijden.

De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet deze factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed (bron: LVVP ). Er bestaat geen OZP voor groepen of partnerrelatietherapie. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een OZP in rekening brengen. Voor 2017 geldt een OZP-tarief van € 98,-. Psychologenpraktijk De Adelaar hanteert als tarief het voor dat jaar geldende OZP-tarief.

Psychologenpraktijk De Adelaar hanteert voor zelfbetalers, voor clienten van zorgverzekeraars waar voor dat jaar geen contract mee is en voor een overig zorgproduct (OZP) hetzelfde tarief. Dit tarief komt overeen met het tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor dat jaar is vastgesteld. Klik op de link voor meer informatie over de tarieven voor de Basis-GGZ of Gespecialiseerde-GGZ .

Annulering
Afspraken kunnen worden afgezegd of gewijzigd, mits dit minimaal 24 uur van tevoren gebeurt. Voor afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, wordt € 50,- in rekening gebracht. Deze factuur dient u zelf te betalen en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Meer hierover is te lezen in de Algemene Betalingsvoorwaarden .

Terug naar boven

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met:
Psychologenpraktijk De Adelaar:
0181 - 32 99 72

Pas nadat de laatste boom is omgehakt, de laatste rivier is vergiftigd, de laatste vis is gevangen, zul je er achter komen dat je geld niet kunt eten.

Creole (Indianenstam)

Vergoedingen Psychologenpraktijk De Adelaar

 

 
Menu