Psychologenpraktijk

De Adelaar

 

Psychologenpraktijk De Adelaar
A.M. de Jonglaan 38
3221 VC Hellevoetsluis
0181- 32 99 72 0181- 32 99 72

Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2
No show: afspraken moeten minimaal 24 uur voor het tijdstip van behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt € 50,- in rekening gebracht. Deze factuur dient u zelf te betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder verhoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5
Voldoet de cliënt na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met:
Psychologenpraktijk De Adelaar:
0181 - 32 99 72

Pas nadat de laatste boom is omgehakt, de laatste rivier is vergiftigd, de laatste vis is gevangen, zul je er achter komen dat je geld niet kunt eten.

Creole (Indianenstam)

Algemene Betalingsvoorwaarden Psychologenpraktijk De Adelaar

 

 
Menu